Bu yazı dizimizde gelecekte gerçekleşmesi muhtemel yenilikleri, hayatımıza girecek olan teknolojileri ve genel olarak gelecekteki yaşantımızın nasıl olacağını inceleyeceğiz.

Gelecek insano?lu için her zaman bir muamma, bir tart??ma konusu olmu?tur. Her zaman merak edilen i?tiyakla beklenen bir olgudur gelecek. Yar?n ne gibi ?eylerle kar??la?aca??m? Seneye hangi yenilikler kar??m?za ç?kacak? I??nlanma ne zaman bulunacak? Hiç hastalanmadan uzun y?llar ya?ayaca??m zamanlar ne zaman gelecek? Bu tarz sorular her zaman akl?m?z? kar??t?r?r. Bir cevap arar?z. Ve cevap buldu?umuzda ise seviniriz. ?evkleniriz. “2018’te herkesin bir jetpack’i olacakm??”. “2030 itibariyle insanlar?n kanser olma ihtimali olmayacakm??”. Bu tarz söylentiler bazen insana çok uzak bir efsane gibi gelse de bazen de umutla bekledi?imiz bir haber olarak hayat?m?za giriyor.

Gelecekte ‘ne’ olaca??n? bilmek, ne zaman olaca??n? bilmekten daha kolayd?r. Bu yaz? dizisinde yazanlar ?u anki numunelerine bakarak muhtemelen gerçekle?ecekler. Ama verdi?i zamanlar tutmayabilir.

Laf? fazla uzatmadan yak?n gelecekten ba?layarak hayat?m?za ne gibi yenilikler kat?lacak. Ne gibi sistemler gün gelecek bizim için tarihi esere dönü?ecek biraz bahsedelim.

2016

r_3610

  • Uzay otelleri faaliyete ba?layacak. Rusya men?eli uzay ?irketi Energiya ile Amerikan Orbital Technologies ?irketlerinin ortak projesi olan Dünya’n?n ilk uzay oteli f?rlat?lacak. Ve böylece yeni bir turizm sektörünüm kap?lar? aç?lm?? olacak. Yedi ki?i kapasiteli olacak otel ayn? zamanda Uluslar Aras? Uzay ?stasyonu’nda ya?anacak acil durumlar için s???nak olarak kullan?labilecek.
  • Üç boyutlu yaz?c?lar art?k evlerimize girebilecek kadar ucuzlayacak. ?nsanlar kendi tasar?mlar?n? yap?p ufak tefek ?eyleri basabilecekler. Dolay?s?yla bir dijital tasar?m furyas? gelip geçecek. Herkes Google’da ‘AutoCAD ö?ren’, sickness ‘Solid full indir’ gibi aramalar yapacak. Bir cihaz?n ufak bir parças? kayboldu?unda kendiniz belki daha iyisini tasarlay?p üretebileceksiniz.
  • Polimer banknotlar hayata geçecek. Makinede y?kanabilir plastik tabanl? banknotlar sayesinde cepte kalan paralar zayi olmayacak. Yeni banknotlar, polipropilen içeren ince, ?effaf ve esnek bir tabakadan üretilecek.
  • USB-C yayg?nla?acak. Hemen hemen her yeni ç?kan telefonda kar??la?aca??z. Çift tarafl? takma özelli?iyle “Aaa ters tak?yosun, ööle deil” olay? hayat?m?zdan kalkacak. Hatta yava? yava? normal USB’nin yerini almaya ba?layacak. Yeni nesil tabletlerde ve yan?nda ‘book’ eki olan her cihazda görece?iz. Bununla birlikte USB-C giri?li fla? bellekler üretilecek. Kickstarter gibi fon toplama sitelerinde birçok USB-C’li projeler üreyecek.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Sıfır Çerçeveli Telefon Ekranları Çok Yakında

chip

  • Hayvanlara mikroçip implantlar tak?lacak. Bu sayede hiçbir hayvan?n kaybolmas? mümkün olmayacak. “Köpe?im kayboldu”, try “Sar?k?z bugün çay?rdan dönmedi”, “Bu denek maymun nereye kaçt?” gibi konu?malar? art?k duymayaca??z. Bünyesinde bulunduraca?? GPS sensörü ile hayvan?n?z?n konumunu ö?renebileceksiniz. ?lk etapta sadece konum belirleme için kullan?lacak mikroçipler ilerde sa?l?k takibi ya da 24 saat anl?k izleme gibi i?lere de yarayacak. Anestezi gerektirmeden ine arac?l???yla kürek kemi?ine enjekte edilecek implantlar biyolojik dokuyla uyumlu camlar ile kapl? olacak ve sa?l?k aç?s?ndan hayvanlara bir zarar? olmayacak.
  • Nesnelerin interneti biraz daha yayg?nla?acak ve art?k insan hayat? içerisinde önemli bir kullan?m alan? kaplayacak. ?nsanlar art?k ister istemez eve gelmeden önce cep telefonundan kaloriferlerini yakacak. Ya da evde yokken birisi gelirse uzaktan evin kap?s?n? açabilecek. Bu teknolojiler hayat?m?za 3-4 sene önce girse de ak?ll? telefon ve tabletlere olan ra?betten dolay? pek geli?emediler. Daha hala kumandan?n ba??nda siz olman?za ra?men 2016 itibariyle biraz daha hayat?m?zda yer tutacaklar?n? dü?ünüyorum.
  • Üç ebeveyne sahip bebekler dünyaya gelecek. Yeni bir tüp bebek teknolojisi olan IVF sayesinde iki bayan?n yumurtal?klar? ile bir erke?in spermleri kullan?lacak. Bu yeni yöntem ile ölümcül mitokondriyal hastal?klar?n önüne geçilecek.
  • Güne? yan???ndan koruyan haplar üretilecek. Mercanlarda ya?ayan alglerde üretilen bir bile?ik sayesinde insan derisini UV güne? ???nlar?na kar?? koruyabilen haplar piyasadaki yerlerini alacak. Bu haplar ilerde güne? ???nlar?ndan korunan bitkiler için ilham kayna?? olacak.

1447477236

  • O kadar çok fantastik film ç?kacak ki insanlar art?k garip olaylar? garip kar??lamayaca?? bir dönüm noktas? ya?anacak.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi buraya giriniz