Bugünlerden, store her ?eyin ba?lad??? o an’a do?ru bir yolculu?a ç?kmak üzeresiniz. Bu infografik henüz tamamlanm?? de?il, ve ilginç ki; tam ?uan biz bu sat?rlar? yazarken ve yay?na ald???m?zda sizler bu sat?rlar? okurken infografi?in hep biraz daha ötesine geçmi? olaca??z ve ilerleme hiç bitmeyecek. Evet devam edecek, çünkü bahsetti?imiz ?ey; evrenin tamamlanmam?? bir serüveni. Ve daha da keyifli olan? ise; geçmi?ten günümüze gelmesinin yan? s?ra infografik, burada sona ermiyor ve günümüzden 10 milyar y?l sonras?na kadar tahmin edilen olaylar? da bize sunuyor.

Çeviri ve düzenlemesini tamamlad???m?z 13.8 Milyar y?l geçmi?e kadar giden “Evrenin Zaman Tüneli” isimli bu infografik, Slovak grafik tasar?mc? Martin Vargic taraf?ndan olu?turuldu. Tasar?mc?; infografik üzerindeki her ?eyi Uzay’?, Dünya’y?, ya?am? ve insanl??? etkilemesine göre renklere ay?rd?, bu yönüyle de?i?imleri ve etkile?imleri kolayl?kla ay?rt edebileceksiniz.

13.8 milyar y?l önce her ?eyin ba?? olan Büyük Patlama ile Evren olu?maya ba?lad?. 13.65 milyar y?l önce, Dünya’dan yakla??k 190.1 ???k-y?l? uzakl?kta, Evren’in bilinen ilk ve en eski y?ld?z? olan Methuselah olu?tu. Bu y?ld?z geçmi?te astronomlar aras?nda baz? tart??malara sebep oldu, çünkü tahminlere göre bu y?ld?z 16 milyar y?l ya??ndayd? ve bu da Evren’in do?umuyla uyumlu de?ildi,  dolay?s?yla da pek mant?kl? gelmiyordu.

2013 y?l?nda billim insanlar? mesafe, parlakl?k, bile?im ve yap?ya dair verileri bir araya getiren yeni bir yöntem kullanarak bilinen en eski y?ld?z olan Methuselah’?n ya??n? Evren’in ya??yla biraz daha uyumlu hale getirebildiler. Ara?t?rma ekibinin ba?? Pennsylvania State University’den Howard Bond; her ?eyi bir araya getirdi?imizde belirleyemedikleri bir art?kla birlikte y?ld?z?n 14.5 milyar y?l ya??nda oldu?una eri?tiklerini söylüyor.

Ancak ne var ki; 14.5 milyar y?l ya?? hala Evren’in ya??ndan büyüktü. Bond’un bu belirsizli?i; art?-eksi 800 milyon y?l kadar olabilece?ini, dolay?s?yla Methuselah’?n 13.7 milyar y?l önceye, Büyük Patlaman?n hemen sonras?na koyulabilece?ini gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  NASA Önümüzdeki Güneş Tutulmasının Tarihini Açıkladı

H?zl? bir ileri sarma ile 10.4 milyar y?l önce Evren ilk kez ya?anabilirli?e olanak sunuyor ve ya?am?n ortaya ç?kmas?na ?ans tan?yor. Ancak söylemeliyiz ki; Dünya üzerindeki ya?am? tam olarak saptayabilmemiz için 4.2 milyar y?l (ilk tahminler) önceye gitmemiz gerekiyor, bu andan itibaren her ?ey ?ekillenmeye ba?l?yor. (Ayr?ca, zaman tüneli daha ihtiyatl? tahminleri de bar?nd?r?yor ve 3.9 milyar y?l öncesini (son tahminleri) de gösteriyor.)

Dünya’daki ilk do?al nükleer reaktörün ne zaman olu?tu?unu ya da gökyüzündeki en parlak y?ld?z?n ilk ne zaman göründü?ünü bilmek ister misiniz? O halde a?a??ya do?ru devam edin, çünkü arad???n?zdan fazlas?n? bulaca??n?z? iddia ediyoruz.

Keyifli dola?malar diliyoruz.

evrenin-zaman-tuneli-infografik-bilimfilicom

Kaynak: bilimfili.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi buraya giriniz